Răzvan Anton & Miklósi Dénes, Cristian Rusu & Șerban Savu, Mihai Șovăială

Răzvan Anton & Miklósi Dénes, Cristian Rusu & Șerban Savu, Mihai Șovăială

The Factory of Facts and Other (Unspoken) Stories
October 7th – December 16th, 2016
Artists: Răzvan Anton & Miklósi Dénes, Cristian Rusu & Șerban Savu, Mihai Șovăială
Curator: Alina Șerban 
Curating partner and project coordinator: Diana Marincu 

DOMINO
Ground floor of the Paintbrush Factory, Cluj
Henri Barbusse 59–61
Cluj-Napoca, Romania

Ongoing presentation of the project Reenactment. A Reconstruction for the Past
Opening: October 7th 2016, 7:00 PM 
Artists: Cristian Rusu & Șerban Savu

The current exhibition will open in two successive episodes. The first stage will be a performance-presentation of the Reenactment. A Reconstruction for the Past project, developed by artists Cristian Rusu and Șerban Savu. The second episode marks the final stage of The Factory of Facts and Other (Unspoken) Stories curatorial research, undertaken by art historian Alina Șerban and exhibited in an initial formula at Salonul de Proiecte Bucharest (21 September – 30 October 2016). 

The reconstitution of the mosaic at the Steagul Roșu (Red Flag) Factory in Brașov as a mural painting was the starting point for a partnership between artists Cristian Rusu and Șerban Savu. In March 2016, at the Plan B Gallery in Berlin, Șerban Savu painted the image of the mosaic which adorned the outer wall of the most iconic factory in Brașov until recently, using the technique of mural painting and preserving the character of the original work. This first gesture, Reenactment. A Fresco for the Future, discussed recent history and the various ways it is being integrated or, conversely, excluded from public discourse. Savu offers the public not only a restoration of stylistic reference points and specific subjects approached in a by-gone age, but also a collective history of public space and of the ideological context at the end of the ‘70s. In the next episode, Reenactment. A Ruin for the Present, Cristian Rusu demolished the wall painted by Savu, and each piece of the mural was preserved in zip-lock bags, as souvenirs recalling a historical ruin. Finally, the third stage of the project aims to reconstruct the wall painted by Șerban Savu by reassembling the zip-lock preserved pieces, and transporting them to Cluj. Starting on the 7th of October, within the Domino space, the performing-reconstruction of the destroyed work will be exhibited, and the audience will take part in this final gesture in real time, as an image removed from the public discourse will be made visible again – Reenactment. A Reconstruction for the Past.

Exhibition opening: October 28th 2016, 7:00 PM
Artists: Răzvan Anton & Miklósi Dénes, Cristian Rusu & Șerban Savu, Mihai Șovăială

Alongside the performing and questioning gesture proposed by artists Cristian Rusu & Șerban Savu, the exhibition will host a series of two new projects conceived by Răzvan Anton & Miklósi Dénes, and by young artist Mihai Șovăială. Observing spacial models of social cohesion, working relationships or collective activity spaces, the artists transcribe and reflect on certain sequences and actions, images and memories which complement abstract frames of the urban landscape (defined by grids, economic and ideological indexes etc.). Beyond specific histories, beyond the social success and/or failure of urban and industrial area planning in ‘60-’80s Romania, the works interrogate the mental barriers of a purely subjective space, where the point of balance leans toward an acknowledgement of living, human experience. The language employed is almost documentary and archival in nature, and invites us to observe the current spacial practices and to reflect on a collective mental pattern, marked by the tension between social representation of space, and the individual experience of using and investing emotion within the space, of negotiating personal histories, public space realities and gaining or losing common significance.
The event is supported by Cluj-Napoca City Hall and Cluj-Napoca City Council and co-financed by AFCN – National Cultural Fund Administration. The project does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the project’s content or the way in which its results can be used. These fall under the financial beneficiary’s full responsibility.

Partners: P+4 Association Bucharest, Salonul de Proiecte București

DOMINO is a new contemporary art space, supported and hosted by the Plan B Foundation, as part of the Paintbrush Factory Federation in Cluj. DOMINO aims to become a meeting space for artistic and curatorial practices dedicated to exploring new working formats in contemporary art. Among the programs undertaken so far in this space, we count the Learning&Unlearning series of student workshops, started in 2015, the young Romanian artists exhibitions, the research into Romanian art history from the 1980s until the present, and the Pig Latin Books editorial program, started by artist Ciprian Mureșan. Located on the ground floor of the Paintbrush Factory, DOMINO will function as an accessible platform of the local and international artistic community, encouraging an exchange of ideas and conceptual frameworks as well as opening towards an audience interested in actively contributing to the development of future programs.

 

Uzina de fapte și alte povestiri (nemărturisite)

Răzvan Anton & Miklósi Dénes, Cristian Rusu & Șerban Savu, Mihai Șovăială

Domino / parter

7 octombrie 2016 – 16 decembrie 2016

Ora evenimentului: 19:00-22:00

 

Curator: Alina Șerban
Colaborare curatorială și coordonare proiect: Diana Marincu

DOMINO
parterul Fabricii de Pensule

Prezentarea în desfășurare a proiectului Reenactment. A Reconstruction for the Past
Deschidere: 7 octombrie 2016, ora 19
Artiști: Cristian Rusu & Șerban Savu

Expoziția de față se va deschide în două episoade succesive, prima etapă fiind o prezentare performativă a proiectului Reenactment. A Reconstruction for the Past realizat de artiștii Cristian Rusu și Șerban Savu, cea de-a doua marcând stadiul final al cercetării curatoriale Uzina de fapte și alte povestiri (nemărturisite) realizată de istoricul de artă Alina Șerban și expusă într-o primă formulă la Salonul de Proiecte din București (21 septembrie – 30 octombrie 2016).

Reconstituirea sub forma unei picturi murale a mozaicului de la Uzina Steagul Roşu din Brașov a reprezentat punctul de pornire pentru o colaborare între artiștii Cristian Rusu și Șerban Savu. În martie 2016, la Galeria Plan B Berlin, Șerban Savu a pictat imaginea mozaicului care s-a aflat până de curând pe zidul exterior al celei mai cunoscute uzine din Brașov, folosind tehnica picturii murale și păstrând maniera lucrării originale. Acest prim gest, Reenactment. A Fresco for the Future, discută istoria recentă și feluritele moduri de a o integra sau, dimpotrivă, de a o exclude din discursul public, iar Savu redă publicului nu doar reperele stilistice și subiectele caracteristice unei epoci, ci și o istorie colectivă a spațiului public și a contextului ideologic de la finalul anilor 1970. În următorul episod, Reenactment. A Ruin for the Present, Cristian Rusu a demolat peretele pictat de Savu și fiecare bucată din această pictură murală a fost decapată și păstrată în pungi ziplock, ca suveniruri care amintesc de o ruină istorică. În final, cel de-al treilea stadiu al proiectului își propune să reconstruiască peretele pictat de Șerban Savu prin lipirea bucăților păstrate în pungi și transportate la Cluj. Începând cu 7 octombrie, în spațiul Domino, va fi expusă reconstituirea performativă a lucrării distruse iar publicul va lua parte în timp real la acest ultim gest de a face vizibilă o imagine dispărută din discursul spațiului public – Reenactment. A Reconstruction for the Past.

Vernisajul expoziției: 28 octombrie 2016, ora 19
Artiști: Răzvan Anton & Miklósi Dénes, Cristian Rusu & Șerban Savu, Mihai Șovăială

Alături de gestul performativ și interogativ al artiștilor Cristian Rusu & Șerban Savu, expoziția va găzdui o serie de două noi proiecte concepute de Răzvan Anton & Miklósi Dénes, și de tânărul artist Mihai Șovăială. Observând modele spațiale de coeziune socială, relații de muncă, sau locuri de desfășurare a activităților colective, artiștii transcriu și reflectă pe marginea unor secvențe și acțiuni, imagini și amintiri ce vin să completeze cadrele abstracte ale peisajului urban (definit de griduri, de indici economici, ideologici etc.). Dincolo de istoriile specifice, dincolo de succesul și/sau falimentul social al planificării orașelor și zonelor industriale în România anilor ’60-’80, lucrările interoghează granițele mentale ale unui spațiu pur subiectiv, unde centru de greutate se îndreaptă către o cunoaștere a experiențelor umane, trăite. Limbajul aproape documentarist și arhivistic al intervențiilor artistice ne invită să observăm practicile spațiale curente și să reflectăm asupra unei scheme mentale colective marcată de tensiunea dintre reprezentarea socială a spațiului și experiența individuală de utilizare și investire afectivă a acestuia, de negociere între istoriile personale, realitățile spațiului public și pierderea sau câștigarea sensului comun.

DOMINO este un nou spațiu de artă contemporană susținut de Fundația Plan B, în cadrul Federației Fabrica de Pensule din Cluj. DOMINO își propune să devină un loc de întâlnire pentru practici artistice și curatoriale dedicate explorării unor noi formate de lucru în arta contemporană. Printre programele derulate în acest spațiu se numără seria de ateliere cu studenți Learning&Unlearning, început în 2015, expozițiile cu tineri artiști din România, căutările în istoria artei românești din 1980 până azi și programul editorial Pig Latin Books, inițiat de artistul Ciprian Mureșan. Aflat la parterul Fabricii de Pensule, DOMINO va funcționa ca o platformă accesibilă comunității artistice locale și internaționale, încurajând schimbul de idei și cadre conceptuale, precum și deschiderea spre un public interesat să contribuie activ la formularea programelor viitoare.

Evenimentul este realizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

[HU]

Újrajátszás – Rekonstrukció a múltért [Reenactment. A Reconstruction for the Past]
Tettek és (be nem vallott) történetek üzeme [Uzina de fapte și alte povestiri (nemărturisite)]
Tárlat: 2016 október 7 – december 16
Kiállító művészek: Răzvan Anton & Miklósi Dénes, Cristian Rusu & Șerban Savu, Mihai Șovăială
Kurátor: Alina Șerban
A kurátor munkatársa, programkoordinátor: Diana Marincu

Jelen kiállításhoz két megnyitó is társul. Először Cristian Rusu és Șerban Savu közös munkájának performatív jellegű bemutatójára kerül sor, Újrajátszás – Rekonstrukció a múltért [Reenactment. A Reconstruction for the Past] címmel, majd Alina Șerban művészettörténész Tettek és (be nem vallott) történetek üzeme [Uzina de fapte și alte povestiri (nemărturisite)] című kurátori projektjével folytatódik a program, amelynek egy korábbi verziója Bukarestben is látható [Salonul de Proiecte București, 2016 szeptember 21 – október 30].

Domino Kortárs Művészeti Tér
A kolozsvári Ecsetgyár partnerintézménye

Újrajátszás – Rekonstrukció a múltért [Reenactment. A Reconstruction for the Past]
Megnyitó: 2016 december 7, 19 óra
Kiállító művészek: Cristian Rusu & Șerban Savu

Cristian Rusu és Șerban Savu együttműködésének kiindulópontja a brassói Vörös Lobogó Üzem [Uzina Steagul Roşu] falait borító mozaik falfestményként történő rekonstrukciója. Savu a berlini Plan B galériában 2016 márciusa folyamán – az eredeti mű stiláris jegyeihez igazodva – falfestményként alkotta újra a brassói gyárfalat hosszú ideig díszítő mozaikot. A szóban forgó kiinduló gesztus, Újrajátszás – Egy freskó a jővőért [Reenactment. A Fresco for the Future], azokat a folyamatokat tematizálta, amelyek a múlt alakzatait a kortárs kurzusok közé itergrálják, vagy adott esetben kirekesztik őket onnan. Savu így nem csak a korszak stiláris jegyeit és jellemző motívumait idézte meg, hanem egyúttal a közterület és a közterület ideológiai kontextusának kollektív elmékezetét is, ahogyan az a hetvenes évek második felének Romániájában megjelent. A mukafolyamat következő mozzanatában, Újrajátszás – Egy rom a jelenért [Reenactment. A Ruin for the Present], Cristian Rusu lerombolta az ekészült falfestményt, majd darabjait – egy letűnt korszak romjainak maradványait – nejlonszatyrokba gyűjtötte. A projekt utolsó része, Újrajátszás – Rekonstrukció a múltért [Reenactment. A Reconstruction for the Past], a dekonstruált falfestmény rekonstukciója, darabjainak, azaz a szatyrok tartalmának kolozsvári összeállítása. Ez a folyamat – egy a közterületi diskurzusból végleg eltűnt kép láthatóvá tétele – október 7-én a kolozsvári Domimo Kortárs Művészeti Térben veszi kezdetét, valós időben, a közönség aktív hozzájárulásával.

Tettek és (be nem vallott) történetek üzeme [Uzina de fapte și alte povestiri (nemărturisite)]
Megnyitó: 2016 október 28, 19 óra
Kiállító művészek: Răzvan Anton & Miklósi Dénes, Cristian Rusu & Șerban Savu, Mihai Șovăială

A kiállításon Cristian Rusu és Șerban Savu projektje mellett Răzvan Anton és Miklósi Dénes, valamint Mihai Șovăială munkái is láthatók. A közös munkavégzés tereit és a társadalmi együttműködés térbeli modelljeit tematizáló alkotások elsősorban azokat az (emlék)képeket igyekeznek újragondolni vagy újraalkotni, amelyekkel a várostervezés absztrakt struktúrái, elvont gazdasági vagy ideológiai modelljei az egyéni tapasztalatban kiegészülnek. Az ismert történeten, a hatvanas-nyolcvanas évek városrendezési terveinek és ipari negyedeinek sikerein, és leginkább kudarcain túl, a művek egy tisztán szubjektív mentális tér kérdéseit vizsgálják, miközben a súlypontot a megélt tapasztalatra helyezik. A munkák dokumentarista, már-már archív anyagokat idéző jellege a kortárs terek megfigyelésére sarkallja a nézőt, és azokra a kollektív tartalmakra hívja fel a figyelmet, amelyeket mindmáig mélyen meghatároz a tér társadalmi reprezentációja és az egyéni térhasználat érzelmi viszonyulása közötti feszültség, a közterület valósága és a személyes történetek közötti elmozdulás, azaz végső soron a közös nevező elvesztése, vagy annak megtalálása.

Partnerek: Asociația P+4 București, Salonul de Proiecte București

A Dominio Kortárs Művészeti Teret a Plan B alapítvány működteti a kolozsvári Ecsetgyár épületében. A Domino Kortárs Művészeti Tér az új típusú munkafolyamatokkal való kísérletezést tűzte ki céljául, önmagát a művészeti és kurátori tevékenységek találkozóhelyeként határozva meg. Megvalósult projektjei között szerepel a 2015-ben diákok számára indított Learning & Unlearning workshop, fiatal román művészek kiállításai, a romániai művészet 1980-tól napjainkig tartó korszakának kutatása, valamint a Ciprian Mureșan által alapított Pig Latin Books kiadói program. A kolozsvári Ecsetgyár földszinti termeit elfoglaló Domino Kortárs Művészeti Tér a helyi és a nemzetközi művészeti közösség számára egyaránt hozzáférhető platformként kíván működni, támogatja a szabad eszmecserét, és nyitott a jövőbeli programokat aktívan alakítani kívánó közönség felé.

Previous GIUSEPPE PENONE - Ebbi, Avrò, Non Ho (J’eus, J’aurai, Je n’ai), Galerie Marian Goodman, Paris - 9 September – 22 October, 2016
Next BRUCE NAUMAN | NATURAL LIGHT, BLUE LIGHT ROOM

About author

You might also like

Events

ARTIST ROOMS: Robert Mapplethorpe – County Durham – The Bowes Museum: Display

http://www.tate.org.uk/ The Bowes Museum: Display 28 November 2015 – 24 April 2016 The Bowes Museum is pleased to present the work of renowned American photographer Robert Mapplethorpe, known for his vast,

Events

JAMES TURRELL: PASSAGES OF LIGHT / 22.NOV.2019 – 29.MAR.2020

https://www.fundacionjumex.org/en Museo Jumex presents Passages of Light, a survey show of the internationally acclaimed artist James Turrell (USA, b. 1943). Known for his immersive installations that engage viewers with the

Events

JSC ON VIEW: LUTZ BACHER, BARBARA HAMMER, CAROLEE SCHNEEMANN / WORKS FROM THE JULIA STOSCHEK COLLECTION / 21 JULY 2019 – 22 DECEMBER 2019

https://www.jsc.art/exhibitions/jsc-on-view JSC ON VIEW is the title of a new series of exhibitions focusing explicitly on the inventory of works in the JULIA STOSCHEK COLLECTION. The series is being introduced