Situations and Concepts – Artists: Horia Bernea, Pavel Ilie, Julian Mereuță, Paul Neagu, Mihai Olos, Decebal Scriba

Situations and Concepts – Artists: Horia Bernea, Pavel Ilie, Julian Mereuță, Paul Neagu, Mihai Olos, Decebal Scriba

Helyzetek és koncepciók

Kiállító művészek: Horia Bernea, Pavel Ilie, Julian Mereuță, Paul Neagu, Mihai Olos, Decebal Scriba

Kurátor: Magda Radu
Kiállítás design: skaarchitects

https://www.facebook.com/events/631970116989908/
2017. február 22 –  április 2.
Megnyitó: február 22, 19.00

Jelen kiállítás egy „Helyzet és koncepció” (1974) című másik kiállítási anyagból nőtte ki magát, melyet Decebal Scriba rendezett szintén Bukarestben. Mind kiállítóként, mind kurátorként Decebal Scriba nemcsak dokumentálta az eseményt, és megtartott elemeket az akkori anyagból, hanem hozzáadott még műveket, leveleket, amelyeket alkotók adományoztak, küldtek neki. Ez a helyzet hozzájárult ahhoz, hogy rekonstruálhatóvá váljon az a közösségi érzés, tudatállapot, valamint egy olyan alkotói környezet, amelyben az ötletek életképessége és a kísérletezési vágy meghatározta az akkori művészeti diskurzust. A ’74-es kiállítás köré gyűjtött dokumentációs anyag ürügyén egy olyan kezdeményezés jött létre, amely a román konceptualista művészet egy periódusát vizsgálja a művészek kapcsolatrendszerén, ötletcseréin keresztül. (…)

Salonul de proiecte
“Universul” Nyomda
B, 1. emelet
Ion Brezoianu 23 – 25
Bukarest, Románia
Csütörtök – Vasárnap / 15.00 – 19.00
www.salonuldeproiecte.ro
http://www.facebook.com/SdeProiecte

Situații și concepte

Artiști: Horia Bernea, Pavel Ilie, Julian Mereuță, Paul Neagu, Mihai Olos, Decebal Scriba

Curator: Magda Radu
Design expoziție: skaarchitects

22 februarie – 2 aprilie, 2017
Vernisaj: 22 februarie, 19.00

Expoziția de față s-a configurat treptat pornind de la o altă expoziție, „Situație si concept”, organizată de Decebal Scriba și deschisă la București în 1974. În calitate de participant și curator, Decebal Scriba nu doar a documentat expoziția și a păstrat unele din lucrările expuse atunci, dar a recepționat lucrări și scrisori primite de la artiști – materiale care permit o parțială reconstituire a unei stări colective și a unui climat de lucru în care vitalitatea ideilor și dorința de a experimenta dominau conversația despre artă. Documentația adunată în jurul expoziției respective a devenit prilejul unui demers care investighează un episod al conceptualismului românesc prin prisma rețelelor de legături și a schimburilor de idei care uneau un nucleu de artiști. Sunt invocate și alte contexte expoziționale precum fosta Galeria Nouă, galeria Grupului de Artă Generativă de la Londra sau Bienala de la Paris din 1971.

În vocabularul acestei expoziții lucrările se îmbină cu un bogat material adiacent – scrisori, machete, acțiuni fotografiate sau fotografii documentare. O altă componentă este accentul pus pe cercetarea artistică, pe imaginarea unor lucrări care în majoritatea cazurilor nu s-au concretizat. Pe lângă contribuțiile extinse ale unor artiști ca Horia Bernea și Decebal Scriba, participanți în expoziția „Situație și concept”, sunt prezentate câteva acțiuni timpurii inițiate de Julian Mereuță, precum și corespondența lui cu Jindřich Chalupecký, critic de artă ceh și promotor al unei mișcări conceptuale paneuropene. Sunt de asemenea incluse proiecte, instalații și acțiuni ale lui Pavel Ilie, un mentor pentru artiștii tineri de atunci, dar și o lucrare a lui Mihai Olos, trimisă cu dedicație lui Decebal Scriba după ce Olos văzuse expoziția „Situație și concept”. Paul Neagu, deși plecat deja din țară, era și el în orbita tuturor.

Prieteniile durabile – care au rezistat mult după ce o parte din cei menționați au ales să emigreze din țară –, nevoia artiștilor de a comunica dincolo de obstacole politice și geografice constituie de fapt substanța și motorul acestei expoziții, o expoziție care își propune să fie citită ca o cercetare deschisă. Rețeaua se poate extinde, iar cercetările ulterioare vor aduce necesare aprofundări în cunoașterea acestui segment istoric al artei contemporane.

Mulțumiri speciale: Margareta Bernea, Cătălina Cărăbaș, Iolanda Costide, Marian Ivan, Mihai Nazarie, Anca Oroveanu, Decebal Scriba, Ovidiu Șandor

Expoziția este organizată de Asociația Salonul de proiecte și face parte din proiectul Producția artistică: proces și cercetare.

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Cu sprijinul: Galeria Ivan, București

Sponsor: Catleya

Salonul de proiecte beneficiază de sprijinul pe termen lung al Fundației Art Encounters, Timișoara.

Salonul de proiecte este un program curatorial inițiat în anul 2011 de Magda Radu și Alexandra Croitoru. Acest program își propune realizarea unor expoziții, prezentări și dezbateri care se concentrează predominant asupra artei contemporane din România, punând producțiile tinerilor artiști într-un context local și internațional mai larg. Între 2011 și 2015 Salonul de proiecte a activat în cadrul MNAC Anexa cu sprijinul Muzeului Național de Artă Contemporană din București. Începând cu toamna lui 2015 programul funcționează exclusiv prin intermediul Asociației Salonul de proiecte. Echipa: Alexandra Croitoru, Magda Radu, Ștefan Sava, Alina Bucur.

Salonul de proiecte
Tipografia Universul
Corpul B, etaj 1
Ion Brezoianu 23 – 25
București, România
Joi – Duminică / 15.00 – 19.00
www.salonuldeproiecte.ro
http://www.facebook.com/SdeProiecte

___________________________________________________

Situations and Concepts

Artists: Horia Bernea, Pavel Ilie, Julian Mereuță, Paul Neagu, Mihai Olos, Decebal Scriba

Curator: Magda Radu
Exhibition design: skaarchitects

22 February – 2 April 2017
Opening: 22 February, 19.00

The present exhibition took shape gradually, arising from another exhibition, „Situation and Concept”, organised by Decebal Scriba and held in Bucharest in 1974. As a participant and curator, Decebal Scriba not only documented the exhibition and preserved some of the works exhibited therein, but also interpreted works and letters received from the artists, materials that allowed a partial reconstruction of a collective mood and working climate in which the vitality of ideas and the desire to experiment dominated the conversation about art. The documentation surrounding the exhibition in question provided an opportunity to investigate an episode in the history of Romanian conceptualism from the viewpoint of the connective networks and exchanges of ideas that brought together a nucleus of artists. Other exhibition contexts are also invoked, such as the former New Gallery, the gallery of the Generative Art Group in London, and the Paris Biennale of 1971.

In the vocabulary of the exhibition, the works combine with a rich adjacent material—letters, maquettes, photographed actions, documentary photographs. Another component is the emphasis placed on artistic research, on the imagining of works that in the majority of cases did not come to fruition. In addition to the extensive contributions of artists such as Horia Bernea and Decebal Scriba, the participants in the „Situation and Concept” exhibition, a number of early actions initiated by Julian Mereuță are presented, as well as the correspondence of Jindřich Chalupecký, the Czech art critic and promoter of a pan-European conceptualist movement. Also included are projects, installations and actions by Pavel Ilie, a mentor of young artists of the time, and a work by Mihai Olos, submitted with a dedication to Decebal Scriba after Olos had seen the „Situation and Concept” exhibition. Although by then he had left the country, Paul Neagu was also part of the same circle.

The lasting friendships, which endured long after some of the abovementioned artists left the country, and the artists’ need to communicate despite political and geographic obstacles ultimately constitute the substance and driving force of the exhibition, one that is intended to be read as open research. The network is capable of expansion, and subsequent research will bring the required deepening of our knowledge of this historic segment of contemporary art.

Our special thanks to the following: Margareta Bernea, Cătălina Cărăbaș, Iolanda Costide, Marian Ivan, Mihai Nazarie, Anca Oroveanu, Decebal Scriba, Ovidiu Șandor

This exhibition is organised by the Salonul de proiecte Association and is part of the project Artistic Production: Process and Research.

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund

The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or the manner in which the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient.

With the support of: Galeria Ivan, Bucharest

Sponsor: Catleya

Salonul de proiecte functions with the long-term support of the Art Encounters Foundation, Timișoara.

Salonul de proiecte is a curatorial program initiated in 2011 by Magda Radu and Alexandra Croitoru. The program focuses through exhibitions, presentations and debates on the Romanian contemporary art, while positioning young artists’ productions into a broader context, local as well as international. Between 2011 and 2015 Salonul de proiecte was located within MNAC Anexa and was supported by the National Museum of Contemporary Art in Bucharest. Since the fall of 2015 the program functions exclusively through the Salonul de proiecte Association. Team: Alexandra Croitoru, Magda Radu, Ștefan Sava, Alina Bucur.

Salonul de proiecte
Universul Printing House
Building B, Floor 1
Ion Brezoianu 23–25
Bucharest, Romania
Thursday – Sunday / 15.00 – 19.00
www.salonuldeproiecte.ro
http://www.facebook.com/SdeProiecte

Previous TATE MODERN EXHIBITION - WOLFGANG TILLMANS: 2017
Next JORDAN WOLFSON: MANIC / LOVE / TRUTH / LOVE 27 NOV 2016 - 23 APR 2017

About author

You might also like

Sugár János / Luxus Vektor

https://magma.ro/en/ Megnyitó: 2022 Jan 18, 19:00 Látogatható: 2022 Jan 19 – 2022 Ápr 15 Nyitvatartás:11:00–19:00, hétfőn és ünnepnapokon zárva Helyszín: MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér Szerző: Sugár János | Koordinátor(ok): Kispál Ágnes-Evelin, Kispál Attila Sugár János képzőművész

Events 0 Comments

netWorks – group exhibition at MAGMA Contemporary Art Space

https://magma.maybe.ro/#en The exhibition entitled netWorks of the MAGMA Contemporary Art Space selects from artworks of artists from Romania, Hungary and Slovenia based on and visualizing networks. The exhibition wishes to present artworks and projects based on some

Events

About David Zwirner Books

http://davidzwirnerbooks.com/ David Zwirner Books was founded in 2014 as the stand-alone publishing house of David Zwirner. The imprint publishes catalogues, monographs, historical surveys, artist books, and catalogue raisonnés related to